Güvence Hesabı (Sigortasız Aracın Verdiği Zarar)

 

Güvence Hesabı (Sigortasız Aracın Verdiği Zarar)

I- Genel Olarak Güvence Hesabı 

Trafikte meydana gelen kazalar sebebi ile zarar göreneler bazı durumlarda zarar verenin sigortasından faydalanamamaktadır. Örneğin zarar veren aracın zorunlu trafik poliçesinin olmayışı , zarar verenin tespit edilememesi gibi. Bu tip durumlarda zarar görenlerin zararının karşılanması amacı ile 5684 sayılı yasa ve 26594 sayılı yönetmelik ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği denetim ve kontrolünde “Güvence Hesabı” oluşturulmuştur. 

Güvence hesabı kapsam ve sınırları yasa ve yönetmelikle tahdidi olarak sayılmıştır. bu yazımızda hangi hallerin Güvence hesabında olduğu hangi hallerin kapsam dışında kaldığına genel hatları ile değinilecektir.

II- Güvence Hesabının Kapsamı 

Yukarıda değinildiği üzere tüm sigorta türleri ve  zararları güvence kapsamında olmayıp güvence hesabına dahil sigorta türleri de ve başvurulacak haller sınırlıdır. Tüm sigorta kolları güvence hesabına girmediği gibi güvence hesabına başvurulacak haller de sınırlıdır. 

Güvence hesabına dahil sigorta türleri;

1.  Zorunlu Trafik Sigortası,
2.  Taşıma Sigortası,
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Ferdi Kaza Sigortası,
4.  Yeşil Kart Sigortası
5.  Tüpgaz Sorumluluk Sigortası,
6. Tehlikeli Maddeler Sigortası,
7.  Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahiplerinin ve yarış organizatörlerinin yaptıracağı sigortalar.

III- Güvence hesabına giren haller 

Güvence Hesabına başvurulabilecek haller  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun 14. Maddesi ve 26594 Sayılı 26.07.2017 tarihli Güvence Hesabı Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtilmiştir. Yasal düzenlemeye göre; 

1. Sigortalının Tespit Edilememesi:

Güvence hesabı kapsamında olan yasal düzenlemelerden biri  sigortalının tespit edilememesi durumudur. Kazaya sebep olan – sigortalı tespit edilememesi halinde meydana gelen kaza sebebi ile yalnızca zarar görenin bedensel zararları güvence hesabından karşılanacaktır. Birden fazla aracın karıştığı ve sigortalının tespit edilmediği hasarlarda da güvence hesabının sorumluluğu müşterek ve müteselsilen devam edecektir. Bir kez daha belirtmek gerekir ki Güvence hesabı bedensel zararları karşılamakta olup eşyaya gelen zararlar güvence hesabına girmemektedir. 

2. Hasarın meydana geldiği tarihte geçerli bir Zorunlu Sigorta Poliçesinin Bulunmaması 

Zorunlu trafik sigortası olmaksızın trafiğe çıkan ve zarara sebebiyet veren araçlardan doğan bedensel zararlar da yine güvence hesabı teminatın ve kapsamındadır. 

Süresi bitmesine rağmen yenilenmeyen , sigortacı veya sigortalı tarafından feshedilen araçların vermiş olduğu bedensel zararlar da  

3. Zorunlu Sigorta Teminat Limitlerinin bakanlıkça arttırılması sebebi ile doğan fark 

Güvence hesabı Yönetmeliğinin 9. Maddesinde düzenleme bulan bir diğer durum da  Bakanlıkça Sigorta teminat limitlerinde değişik yapılması  sonucunda sigorta limitinin yükseltilmesi halinde, sigortalının yükseltilen limit için zeyilname (ek poliçe) yaptırmamış ve ek prim ödememiş olması durumunda, trafik kazası mağdurunun uğramış olduğu bedeni zararlar Güvence Hesabı teminatı şemsiyesi altındadır. 

4. Sigorta Şirketinin Malî Bünye Zafiyeti Nedeniyle Sürekli Olarak Bütün Branşlarda Ruhsatlarının İptal Edilmesi veya İflası

sigortacılık faaliyetini sürdüren sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle  sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi veya iflası halinde, trafik kazasında zarar görenler bedensel ve eşyaya yönünden zararlarının karşılanması için güvence hesabına başvurabilecektir. 

5. Çalınmış veya Gasp Edilmiş Bir Aracın Karıştığı Kazada İşletenin Sorumlu Tutulamadığı haller 

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın kazaya sebebiyet vermiş olması halinde , işletenin sorumlu olmadığı durumlarda sigortacının da sorumluluğu doğmayacaktır. Bu durumda zarar görenin zarar veren hırsız veya gasp edenden zararını tahsil edebilmesi hayli güçtür. Bu durumda zarar gören, zarar veren hırsız veya gasp edene başvurmaksızın güvence hesabına başvurabilecektir. 

6. Yeşil Kart Sigortası Uygulamaları 

Yeşil Kart Sigortası kapsamında meydana gelen ve Türkiye sınırları içinde olan hasar dosyalarının tazminat ödemesi  için de Güvence Hesabına başvurulabilir. 

IV. Güvence Hesabı Dışında Kalan Durumlar 

Güvence Hesabına hangi hallerde başvurulamayacağı hangi hallerin güvence hesabı dışında kaldığı hallere ilişkin yasal düzenleme bulunamamakla birlikte yürürlükten kaldırılan yönetmelik yol gösterici olacaktır. 

Yürürlükten kaldırılan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 14. maddesindeki düzenlemesinde güvence hesabı dışında kalan haller aşağıdaki gibidir.  

a. Motorsuz araçların neden olduğu zararlar,

b. İşletilme halinde olmayan motorlu araçların neden olduğu zararlar,

c. Manevi zararlar,

d. Güvence Hesabı Yönetmeliği 9. Maddesi dışında kalan durumlarda eşyaya ilişkin zararlar,

e. İşletenin uğradığı bedeni ve eşyaya ilişkin zararlar,

f. İşletenin, eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği tazminat talepleri,

g. Motorlu aracı çalan veya gasp edenler ile bu kimselere yardım edenler veya aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek bu araca binen yolcuların uğramış olduğu zararlar.  


İletişim Bilgileri

Alo Kaza Hasar Değerlendirme Çözüm Ortaklığı & Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Yeşilbağlar Mh. Kaptan Sk.
Metro Ofis No:19 K:3 D:311 Pendik, İstanbul
T: 0216 232 2240 | T: 0216 232 2248

E-Bülten Listemize Kaydolun